Integritetspolicy

Personuppgifter

På Badfabriken värnar vi om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt i enlighet med rådande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna integritetspolicy redogör för vilken slags information Badfabriken samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på Badfabrikens webbplats (hädanefter kallad ”Webbplatsen”), i samband med köp eller lämnande av uppgifter, samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med texten nedan.

Personuppgifter som vi behandlar

Badfabriken kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss med syftet att administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund. Badfabriken behandlar följande personuppgifter:

  • Personnummer
  • För- och efternamn
  • E-postadress
  • Köp-, betal- och orderhistorik
  • Leveransadress
  • IP-adress
  • Telefonnummer

Hur vi använder dina personuppgifter

De insamlade personuppgifterna kan komma att användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring och information via telefon, om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst kontakta oss för att avsluta all sådan marknadsföring riktad till dig som kund.

Uppgifterna kan vidare komma att användas för att analysera köpvanor med målet att ge dig som kund relevant information, en förbättrad webbupplevelse på Webbplatsen samt anpassad information i marknadsföringssyfte. Behandling i syfte att förbättra betalningslösningar och betalningsprocesser kan innebära behandling där dina personuppgifter, bl.a. ditt personnummer, överförs till tredjepartsleverantörer för att användas som analysunderlag. Dina personuppgifter kan då även komma att samköras med uppgifter från andra register såsom kreditupplysningsregister.

Ditt personnummer kan komma att behandlas i samband med köp på uppdrag av (eller som en följd av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst.

Badfabriken använder sig även bl.a. av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren. I syfte att förhindra obehörig åtkomst vid behandling av ditt betal- eller kreditkortsnummer används även envägskryptering.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter

Om du samtycker till att vara registrerad kund/medlem hos Badfabriken sparar vi dina uppgifter tills du själv avregistrerar dig – detta kan du göra när som helst. Om du inte har registrerat dig som kund/medlem sparar vi dina kunduppgifter så länge det krävs, detta så att vi eller våra samarbetsparters kan fullfölja våra åtaganden gentemot dig, exempelvis vad gäller leverans- eller garantiåtaganden.

Dina uppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter

Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår kostnadsfritt få besked om vilka av dina personuppgifter som behandlas, oavsett hur dessa har samlats in. Du kan få tillgång till denna information genom att lämna en skriftlig begäran till oss. Denna begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in per post – underskriven av dig personligen. Begäran skickas till den fysiska adress som anges på Webbplatsen och kan alltså inte skickas per e-post.

Vi vill försäkra oss om att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av dina lämnade uppgifter förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, ditt namn eller dina betalningsuppgifter, kan du uppdatera dessa genom att skicka ett e-postmeddelande till . Du kan när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Om du har motsatt dig direkt marknadsföring så kommer dina personuppgifter inte behandlas för detta ändamål. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Du kan välja att begränsa återkallelsen så att den endast avser delar av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.

Ändringar i Integritetspolicyn

Badfabriken förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på Webbplatsen.

Denna integritetspolicy uppdaterades senast: 20-02-15